15 years lawyer BG

Сподели

Със заповед № на РД20-872/30.06.2011г. на Ректора на Софийски университет „СВ. Климент Охридски” съм зачислен като докторант. Първоначално темата на дисертацията ми беше „Субективно съединяване на искове” /Другарство/. През март 2012г. темата на дисертацията е променена и новата тема е “Въззивно обжалване в съдебния исков процес”. Малко по-късно е приет и плана на дисертационния труд, който се състои от пет глави и започва с исторически и сравнителноправен анализ на темата. 

Докторантурата е процес на обучение и изследване с цел решаване на актуален проблем с прилагане на научен подход и с използване на научни методи и средства. Обемът на дисертационният труд в моята специалност трябва да е с обем до 250 страници, да съдържа изследване върху минимум 120 заглавия, излезли през последните 10-15 години, а 20 % от тези заглавия трябва да са от чуждестранни автори. Дисертацията трябва да съдържа съществена научна новост и нови разрешения на изследваните проблеми в нея. През ноември 2013г. се наложи нова промяна на темата на дисертационния труд и в момента работя върху темата “Доказването във въззивното производство на съдебния исков процес”. През 2015г. завърших успешно докторантурата в „СУ Св. Климент Охридски” и съм отчислен с право на защита.